Du er her

AlgeFri N ProFF

AlgeFri N ProFF

Effektiv algebekæmpelse med et godkendt produkt
Hurtig effekt på alger
Eneste godkendte og lovlige algemiddel på markedet
Ingen afstandskrav til vandmiljøet
Kort nedbrydnings tid
Ingen permanente skader på plæner, hække og vedplanter
Faste tage

Vejledning

AlgeFri N ProFF må maksimalt anvendes 2 gange pr. år på den samme flade. Ved udsprøjtning af AlgeFri N ProFF skal laget med alger og mos grundigt dækkes med væske til gennemvædning men uden unødvendigt afløb.

Døde alger forsvinder normalt af sig selv, men kan børstes/spules væk på hårde overflader. Grønne plantedele på hække og buske er følsomme overfor AlgeFri N ProFF og svides ved kontakt, men de berørte planter går ikke ud. Det samme gælder plænegræs.

Generelt bør overfladers fordragelighed over for produktet afprøves ved at behandle et mindre synligt område. Overflader af stærkt sugende materiale (fx. kinesisk granit og plastikfliser) bør ikke behandles. Undgå at behandle nye ikke oxiderede flader med zink. Undgå at behandle flader med kobber.

Skal overfladen efterfølgende males, skal overfladen grundigt rengøres som ved alle andre maleopgaver.

Ved algebekæmpelse på tage skal afløb fra taget til kloaksystemet afbrydes. 

Dosering

1 liter AlgeFri N ProFF pr. 200 m² flade.

På tage anvendes en 1 % opløsning.

Eksempel: 1 liter AlgeFri N ProFF til 99 liter vand, som udsprøjtes med 50 liter væske/100 m².

Yderligere fortynding anbefales ikke.

Stråtag

AlgeFri N ProFF er også godkendt til algebekæmpelse på stråtage. Godkendelsen sker på baggrund af de forsøg som Miljøstyrelsen kræver. Forsøgene skal give dokumentation for effektivitet og at produktet ikke misfarver stråene eller ødelægger stråenes styrke. Konklusionen er:

  • Produktet er effektivt over for alger, mos og lav på stråtage.
  • AlgeFri N Proff misfarver ikke stråene og ændrer heller ikke stråenes styrke.

Selvom alger, mos og lav giver stråtaget en særlig ”patina” er de et alvorligt problem. Begroningerne holder på fugtigheden, hvilket betyder, at stråene begynder at formulde under belægningerne. Resultatet er over tid, en løs kompostagtig overflade der falder af, og tagets tykkelse formindskes. Algebehandling bør derfor være en tilbagevendende rutine for at forlænge stråtagets levetid.

Vejledning

En uddannet tækkemand bør vurdere fremgangsmåden for algebe­kæmpelsen, så der kan tages højde for tagets konstruktion, alder, tilstand og andre forhold.

AlgeFri N ProFF må maksimalt anvendes 2 gange pr. år på den samme flade. Ved udsprøjtning af AlgeFri N ProFF skal laget med alger og mos grundigt dækkes med væske til gennemvædning men uden unødvendigt afløb.

Døde alger forsvinder normalt af sig selv, men det kan være fordelagtigt at fjerne mos og lav mekanisk, enten før eller efter algebehandling. Spørg altid din tækkemand til råds inden algebehandling. Grønne plantedele på hække og buske er følsomme overfor AlgeFri N ProFF og svides ved kontakt, men de berørte planter går ikke ud. Det samme gælder plænegræs.

Undgå at behandle flader med kobber samt ny ikke oxideret zink. 

Dosering

1 liter AlgeFri N ProFF pr. 200 m² stråtag. Der anvendes en 1 % opløsning. Eksempel: 1 liter AlgeFri N ProFF til 99 liter vand, som udsprøjtes med 50 liter væske/100 m².

Yderligere fortynding anbefales ikke.

Gård med stråtag

Facader, belægninger, bænke, træværk m.m.

Vejledning

AlgeFri N ProFF må maksimalt anvendes 2 gange pr. år på den samme flade. Ved udsprøjtning af AlgeFri N ProFF skal laget med alger og mos grundigt dækkes med væske til gennemvædning men uden unødvendigt afløb.

Døde alger forsvinder normalt af sig selv, men kan børstes/spules væk på hårde overflader. Grønne plantedele på hække og buske er følsomme overfor AlgeFri N ProFF og svides ved kontakt, men de berørte planter går ikke ud. Det samme gælder plænegræs.

Generelt bør overfladers fordragelighed over for produktet afprøves ved at behandle et mindre synligt område.

Skal overfladen efterfølgende males, skal overfladen grundigt rengøres som ved alle andre maleopgaver. 

Dosering

1 liter AlgeFri N ProFF pr. 200 m² flade. Der anvendes en 5 % opløsning.

Eksempel: 1 liter AlgeFri N ProFF til 19 liter vand, som udsprøjtes med 10 liter væske/100 m².

Alger på træterrasse

Virkning og aktivstof

AlgeFri N ProFF´s aktive stof er pelargonsyre der ødelægger algernes cellevægge. Algernes celler ”forbløder” og algerne tørrer ind. Det er kun de ramte alger, der bekæmpes. Sprøjt kun med udsigt til 6 timers tørvejr. AlgeFri N ProFF kan anvendes året rundt, dog må der ikke være rimfrost på flader­ne. Normalt ses effekten indenfor få timer, men i kølige perioder kan der gå op til en uge.

Afhængig af lokalitet og skyggeforhold, type overflade og især afstanden til træer og buske skal der behandles i intervaller af 1-2 år.  

Miljøstyrelsens godkendelse

Må kun anvendes til bekæmpelse af alger på hårde overflader og stråtage. AlgeFri N ProFF må anvendes til algebekæmpelse på befæstninger, cementfliser, natursten, glas, træ, metal, murværk, tage med hård overflade samt stråtage.

Nedbrydning

AlgeFri N ProFF nedbrydes primært af jordbakterier, AlgeFri N ProFF nedbrydes til vand og CO2 uden andre restprodukter. 

Bemærk

Undgå at behandle flader med kobber, zink samt nye ikke oxiderede metaloverflader, da disse kan få misfarvninger af midlet. Gummibelægninger, mørke overflader samt overflader af sugende materiale kan få hvide misfarvninger, som normalt forsvinder efter nedbør men i enkelte tilfælde kan forblive permanente. Test altid midlet på et mindre, ikke synligt område før anvendelse.

Midlet anvendes optimalt ved temperaturer mellem 10-25°C. Anvend altid dyser der er tilpasset det tryk, der sprøjtes med, så dannelsen af aerosoler begrænses mest muligt. 

Deklaration

187 g/l (18,7%) pelargonsyre.

Indhold

20 liter koncentrat. Omryst dunken før opblandning.

Opbevaring

AlgeFri N ProFF skal opbevares frostfrit.

Rensning af sprøjteudstyr

Sprøjteudstyret renses efter brug grundigt med vand, som udsprøjtes på det behandlede areal. I forbindelse med rensning skal man undgå forurening via dræn fra gårdspadser og veje. Undgå ligeledes rengøring af sprøjten nær overfladevand.

Tom emballage

Tom emballage kan bortskaffes med dagrenovationen.

Eventuelle rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Emballagen må ikke genbruges.

Andre forhold

Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. 

Spørgsmål og svar

Søgefelt